07.09
Sat
Running Man 런닝맨Running Man 
配音員性別主要配演首播媒體首播日期季數
主持陳欣
招世亮(代配)
劉在錫
劉在錫
유재석
Yu Jae Seok
J22012/12/30
-
S.1-5
Ep.1.26,2.1,3.27,514
主持陳廷軒
葉振聲(代配)
李錦綸(代配)
劉昭文(代配)
麥皓豐(代配)
池錫辰
池錫辰
지석진
Jee Seok Jin
J22012/12/30
-
-
-
-
S.1-5
Ep.3.3,3.27,5.10
Ep.3.17,3.31
Ep.4.1
Ep.4.13
主持黃啟昌
關令翹(代配)
李鎮然(代配)
金鐘國
金鐘國
김종국
Kim Jong Kook
J22012/12/30
-
-
S.1-5
Ep.1.25,3.51,5.27
SP2.04
主持張方正
李凱傑(代配)
黃積權(代配)
林筠翔(代配)
姜熙建 (Gary)
姜熙建 (
Gary)
강희건 (개리)
Gang Hui Geon
J22012/12/30
-
-
-
S.1-5
Ep.3.20,3.33-3.34,5.07,5.18,5.27
Ep.4.17-4.18
Ep.5.14
主持陳卓智
張裕東
張裕東(代配)陳灝瑋(代配)
葉振聲(代配)
鄧志堅(代配)
河東勳 (Haha)
河東勳 (Haha)
하동훈 (하하)
Ha Dong Hoon
J22012/12/30
2015/1/18
--
-
-
S.1-4.14,4.34-4.36
S.4.15-4.33,4.37-5
Ep.1.16,1.21,2.24,
3.5,3.12-3.17,
3.25,3.42-3.43,
3.47,3.49

Ep.2.8
SP2.06
Ep.5.29
主持陸惠玲
梁少霞(代配)
宋智孝
宋智孝
송지효
Song Ji Hyo
J22012/12/30
-
S.1-5
Ep.4.11,4.20,4.42
主持梁偉德
李凱傑(代配)
李震權(代配)
李光洙
李光洙
이광수
Lee Kwang Soo
J22012/12/30 
-
-
S.1-5
Ep.1.21
Ep.2.26,3.5
主持
特別嘉賓

N/A
鄧港文
關令翹
宋仲基
송중기
Song Joong Ki
J2N/A
2016/2/9
2016/4/10
N/A
SP2.06
Ep.5.18
主持
嘉賓
N/A
魏惠娥
朴修映 (Lizzy)
박수영 (리지)
Park Soo Young
J2N/A
2016/6/25
N/A
Ep.5.27
配音員性別主要配演首播媒體首播日期季數
導演李致林
招世亮(代配)
陳成港(代配)
胡家豪(代配)
黃積權(代配)
曹曉震
조효진
J22012/12/30
-
-
-
-
S.1-5
Ep.1.5,1.11
Ep.3.28-3.29,5.5,5.17-5.18
Ep.4.10
Ep.5.10
導演李致林
招世亮(代配)
陳成港(代配)
胡家豪(代配)
李凱傑(代配)
黃積權(代配)
林亨澤
임형택
J22012/12/30
-
-
-
-
-
S.1-5
Ep.1.51.11
Ep.3.28-3.29,5.5,5.17-5.18
Ep.4.10
Ep.4.39
Ep.5.10
導演李致林
招世亮(代配)
陳成港(代配)
巫哲棋(代配)
胡家豪(代配)
李凱傑(代配)
黃積權(代配)
金柱亨/繆PD/謬PD
김주형
J22012/12/30
-
-
-
-
-
S.1-5
Ep.1.51.11
Ep.3.28-3.29,5.5,5.17-5.18
Ep.4.8
Ep.4.10
Ep.4.39
Ep.5.10
導演林芷筠
陳皓宜(代配)
凌晞(代配)
沈小蘭(代配)

鄭麗麗(代配)
陳琴雲(代配)
李潤知(代配)
成瑤孆(代配)
朱妙蘭(代配)
素英PDJ22012/12/30
-
-
-
-
-
-
-
-
S.1-5
Ep.4.18
Ep.4.31
Ep.4.33,5.15

Ep.4.34
Ep.5.1
Ep.5.6
Ep.5.9,5.18,5.19
Ep.5.14
工作人員周良鴻
曾佩儀*
陳灝瑋(代配)
馮錦堂(代配)
高東萬J22012/12/30
-
-
-
S.1-5
Ep.2.11-2.12
Ep.4.12,5.19
Ep.5.10
*以M女士身份傳達任務時

節目資料
中文節目名稱:Running Man (SP1:Running Man·叢林大團拜、SP2:Running Man·猴擒過新年)
韓文節目名稱:런닝맨

片種類型:真人秀
首播地區:
首播頻道:SBS株式會社 (SBS)
總季數:1
總集數:294 截至2016年4月10日
播放日期:2010/7/11~現在
TVB播放日期:(首播) S1:2012/12/30~2013/6/30_J2台 (26集)
                          S2:2013/7/7~2014/1/5_J2台 (26集)
                          S3:2014/1/12~2015/1/11_J2台 (51集)
                          SP1:2014/2/1_J2台 (1集)
                          S4:2015/1/18~2015/11/22_J2台 (44集)
                          S5:2015/11/28~_J2
                          SP2:2016/2/7~2016/2/9_J2台 (4集)
                                          comment 1 trackback 0
引用 URL
http://cantonesedubbing.blog.fc2.com/tb.php/9-ed35b02d
引用:
留言:
There is definately a great deal to learn about this topic.
I like all the points you've made.
feet complaints | 2017.09.08 20:33 | 編輯
只對管理員顯示
 
back-to-top